Arrangørbetingelser
Oppdatert over en uke siden
 1. Generelt
  Disse vilkårene (“Arrangørvilkårene”) regulerer bruk av Tikkios nettsteder (www.tikkio.com og andre underdomener) og mobile applikasjoner (“Tikkios kanaler”) og tjenester (“Tjeneste(r)ne”) til salg og annonsering av billetter til arrangementer og andre varer.
  Ved å bruke Tikkios kanaler og Tjenester forplikter du deg til disse Arrangørvilkårene.

 2. Forretningsforhold og roller

  2.1. Tikkio er en salgsplattform for billetter og varer

  2.2. Selger tilbyr varer eller billetter til Kjøper gjennom Tikkios kanaler og Tjenester.

  2.3. Kjøper bruker Tikkio for å erverve varer eller billetter fra Selger

  2.4. Betalingsformidler har avtale med Selger om oppgjør for salg på Tikkios kanaler.

  2.5. Kjøper er i et forretningsforhold med deg som Selger og har ingen rettigheter overfor Tikkio. Tikkio er mellomleddet mellom deg som selger og kjøperen.

  2.6. Standardprovisjonen er pris for bruke Tikkio sine tjenester i landet Selger har sin forretningsadresse, oppgitt på Tikkio sine nettsider.

 3. Pris og utbetaling

  3.1. Provisjon og utbetalingsvilkår fremgår av avtale mellom deg som Selger og Tikkios betalingsformidler. Provisjonen blir automatisk trukket fra Selgers salg når det utbetales fra Tikkios betalingsformidler. Utbetaling gjøres til bankkontoen du har oppgitt ved registrering.

  3.2. Alle utbetalinger skjer, som hovedregel, etter endt arrangement. Tikkio er ikke ansvarlig for eventuelle endringer av betingelser i denne avtalen (det kan være utbetalingsfrekvens, tidspunkt for utbetaling og andre områder som reguleres i avtalen).

  3.3. Tikkio kan, i spesielle tilfeller, gi avtale om løpende utbetalinger (vanligvis månedlig) til Selger. Utbetalinger som er overført til Selger er utenfor Tikkios disposisjon. Tikkio kan derfor ikke, under noen omstendigheter, holdes økonomisk ansvarlig for disse.

  3.4. Ved avtaler referert til i 3.3. forbeholder Tikkio seg retten til å endre utbetalingsfrekvens til utbetaling etter endt arrangement. Dette kan være for eksempel, men ikke begrenset til, at Tikkio mener det er risiko for at arrangement ikke blir avholdt eller på bakgrunn av helhetlig vurdering av markedet som tilsier at arrangement ikke vil bli avholdt.

 4. Skatter og avgifter

  Selgeren har ansvaret for å, i henhold til enhver tid gjeldende lovverk, oppgi riktige skatter og avgifter på sine billetter og produkter. Tikkio er ikke på noen måte ansvarlig for Selgerens manglende innbetaling til myndighetene eller for feilopplysninger om skatter og avgifter til Kjøper.

 5. Refundering

  5.1. Tikkio er ikke forpliktet til å behandle eller hjelpe med refusjoner, da forretningsforholdet ligger mellom Selger og Kjøper.

  5.2. Selger som ikke har avtale om løpende utbetaling vil etter egen avtale kunne få assistanse av Tikkio til å refundere gjeldende arrangement i sin helhet, forutsatt at tilfredsstillende garantier stilles overfor Tikkio.

  5.3. Ved kjøp av billetter har Kjøper akseptert at refusjonsbeløpet er billettpris minus avgift/Standardprovisjonen.

  5.4. Standardprovisjonen fra refunderte billetter vil i sin helhet tilfalle Tikkio.,

  5.5. Tikkio forbeholder seg retten til å uoppfordret refundere kjøp ved systemfeil.

  5.6. Dersom Selger ikke responderer på refusjonshenvendelser fra Tikkio eller Kjøper innen 14 dager vil Tikkio ha rett til å refundere kjøpte billetter eller varer uten godkjennelse fra Selger.

 6. Vilkår

  6.1. Når du som Selger godtar våre “Arrangørvilkår”, godtar du også våre “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp”

  6.2. Tikkio forbeholder seg retten til når som helst å endre “Arrangørvilkår” og “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp”

  6.3. Tikkio vil informere om endrede betingelser i “Arrangørvilkår” og “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp” når Selger logger på “Event Manager” og/eller gjennom mail til kontoeier.

 7. Innhold

  7.1. Når Selgeren tilgjengeliggjør et arrangement for salg eller annen form for deltagelse på Tikkios kanaler, forplikter Selgeren seg å til enhver tid å sørge for riktig og presis informasjon til potensielle kjøpere

  7.2. Innhold som Selger publiserer på Tikkios kanaler må til enhver tid være i tråd med gjeldende lovgivning, herunder må det ikke publiseres innhold som for eksempel innebærer villedende markedsføring, støtende innhold og annet som er i strid med relevant lovgivning.

  7.3. Tikkio forbeholder seg retten til å avpublisere innhold som Tikkio anser for å stride mot dette punkt 7.

 8. Flytting og avlysning av arrangementer

  8.1. Selger plikter selv å informere Kjøper om endringer i sine arrangementer. Ved flytting eller avlysning av et arrangement plikter Selger umiddelbart å varsle Kjøper(e) om dette, samt merke arrangementet på Tikkios kanaler med ny dato så snart dette er klart eller som avlyst.

  8.2. Selger plikter også å informere Tikkio om vesentlige endringer i et eller flere arrangementer.

  8.3. Selger plikter å refundere sine Kjøpere i henhold til punkt “5. Refundering”

 9. Personvern
  Du som Selger er forpliktet til å behandle all informasjon om deltakere/kjøpere i henhold til gjeldende regler om personvern. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i personvernregelverket. I forbindelse med behandling av personopplysninger opptrer du som selvstendig behandlingsansvarlig for de opplysningene som behandles.

 10. Ansvarsbegrensning

  10.1. Tikkio garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Tikkios kanaler og Tjenester.

  10.2. Tikkios kanaler eller Tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Tikkio stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet.

  10.3. Tikkio vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Tikkio kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Tikkios kanaler eller Tjenester ikke kan brukes som forutsatt.

 11. Immaterielle rettigheter

  11.1. Tikkio er innehaver av immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg i Tikkios kanaler. Det samme gjelder den underliggende programkoden for tjenestene. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av Tikkios kanaler nødvendiggjør.

  11.2. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Tikkios kanaler uten forutgående skriftlig tillatelse fra Tikkio.

  11.3. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av innholdet i Tikkios kanaler er heller ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Tikkio.

 12. Bruk og lagring av data

  12.1. Tikkio vil på ingen måte tilgjengeliggjøre data som kan spores tilbake til enkeltstående arrangementer eller Selger uten samtykke fra Selgeren

  12.2. Tikkio lagrer data i tråd med gjeldende GDPR-lovgivning

  12.3. All data som genereres på plattformen vil kunne bli brukt av Tikkio eller tredjepart i forbindelse med markedsføring og kommunikasjon rettet mot Selger eller sluttkunder (Kjøper) i tråd med gjeldende lovgivning.

  12.4. Tikkio samler inn data for å kunne forbedre plattformen og tilby Selger nye produkter og tjenester.

 13. Force Majeure

  13.1. Dersom Tikkio på grunn av forhold utenfor Tikkios kontroll, ikke er i stand til å levere tjenesten i henhold til bestilling, er Tikkio ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes Kjøper, Selger eller andre som måtte bli påvirket av forholdet. Tikkio skal umiddelbart underrette Kunden dersom slike forhold skulle inntreffe.

 14. Erstatning

  14.1. Selger skal holde Tikkio, dets morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og ansatte skadesløs fra alle tap, kostnader, skader, fordringer eller krav, herunder rimelig advokathonorarer, som fremsettes av Kjøper eller andre knyttet til Selgers bruk av Tikkios kanaler og Tjenester.

 15. Endring eller fjerning av tjenestene

  15.1. Tikkio har rett til å endre, oppheve eller stanse de tjenester du som Selger benytter deg av i Tikkios kanaler, midlertidig eller varig, uansett grunn og uten varsel til Selger.

  15.2. Du som Selger godtar at Tikkio ikke er ansvarlig overfor deg eller en eventuell tredjepart ved endring, oppheving eller stansing av Tjenesten(e).

  15.3. Tikkio forbeholder seg retten til å utestenge Selger fra Tikkios kanaler på fritt grunnlag.

 16. Tvister og lovvalg
  Tvister som oppstår som følge av bruk av Tikkios kanaler og Tjenester og disse Arrangørvilkårene, skal reguleres av norsk rett med Møre og Romsdal tingrett som rett verneting.

Svarte dette på spørsmålet?